Naslovna - Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske
 1. Obavještenje ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA

  kontrolni pregledU skladu sa Odlukom o usvajanju Cjenovnika zdravstvenih usluga, Odlukom o participaciji, Odlukom o usvajanju Cjenovnika medicinskih sredstava i Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o načinu finasiranja sekundarnog i tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite u Republici Srpskoj u 2016. godini obavještavamo vas da su na internet stranici Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske putem linka (Propisi - Upustva - Vodič kroz nove propise) data odgovarajuća pojašnjenja gore navedenih akata u cilju njihove što efikasnije primjene.

 2. Ustanovama koje isporučuju medicinska sredstva - XML cjenovnik usluga

  U skladu sa Odlukom o participaciji, čija primjena počinje 01.08.2016. godine, obavještavamo Vas da je promijenjena forma podataka u XML fajlu iz Cjenovnika medicinskih sredstava. Djeca uzrasta od 15 do 18 godina će ubuduće za ortopedske cipele, okvire za naočale, slušni aparat i ortozu za kičmu, plaćati participaciju koja iznosi 5 % od cijene pomagala, umjesto dosadašnjih 10 do 30 %.

  U skladu sa naprijed navedenim, u novom izmjenjenom XML fajlu, će se ista usluga pojaviti u dva reda sa različitim iznosima participacije (za djecu od 15 do 18 godina i za ostale).

  Potrebno je da Vašu aplikaciju, ukoliko imate mogućnost preuzimanja cjenovnika u elektronskom obliku, prilagodite ovoj izmjeni.

 3. Manja participacija za usluge sa višom cijenom

  Od 1. avgusta ove godine osiguranim licima Fonda zdravstvenog osiguranja RS biće poboljšana dostupnost zdravstvenih usluga s najvišim cijenama, s obzirom da je novom odlukom o participaciji smanjena participacija za te usluge.

  Odlukom o participaciji, koja je usvojena na sjednici Upravnog odbora Fonda održanoj 01.07.2016. godine, između ostalog, smanjen je iznos participacije koju osigurana lica plaćaju za magnetnu rezonansu, koronarografiju, ugradnju stenta, balontiletaciju.

 4. Osiguranje za vrijeme odmora

  Podsjećamo osigurana lica FZO RS da prije odlaska na put u inostranstvo iz privatnih razloga, kao što su godišnji odmori, mogu da u nadležnoj poslovnici Fonda podignu ino obrazac koji mogu da koriste u zemljama sa kojima BiH ima potpisan sporazum o socijalnom osiguranju u slučaju da im zatreba hitna, neodložna medicinska pomoć. Sa ino obrascem osiguranici Fonda za vrijeme privremenog boravka u inostranstvu ne plaćaju zdravstvenu uslugu u slučaju da im se pruži hitna medicinska pomoć, koja nije mogla biti odložena do povratka u RS. Obrazac se izdaje na osnovu uvjerenja porodičnog doktora o zdravstvenom stanju osiguranika. Detaljnije se možete informisati u informaciji za osiguranike broj 11, koja je dostupna u meniju ''prava osiguranika''.

 5. Oboljelima od multiple skleroze dostupni novi lijekovi

  Oboljelima od multiple skleroze u Republici Srpskoj od ove godine dostupna su četiri nova lijeka koja u potpunosti finansira Fond zdravstvenog osiguranja RS.

  Naime, do ove godine oboljelima od multiple skleroze Fond je obezbjeđivao lijek interferon beta 1b, a od ove godine dostupni su im i lijekovi interferon beta 1a, glatiramer acetat, fingolimod, te natalizumab. Ove lijekove oboljeli dobijaju u bolnicama, a nabavlja ih Fond putem javnih nabavki.

  Inače, oboljeli od multiple skleroze su oslobođeni plaćanja participacije, te troškove njihove zdravstvene zaštite u potpunosti finansira FZO RS.

  Podsjećamo da je već niz godina oboljelima omogućeno liječenje u Specijalnoj bolnici za rehabilizaciju Gornja Trepča u Srbiji. Prošle godine na liječenje u ovu ustanovu upućena su 254 osiguranika koji su oboljeli od multiple skleroze, a za njihovo liječenje Fond je izdvojio oko 287.000 KM. Oboljelima se odobrava 21 dan liječenja u toku godine u Gornjoj Trepči.

Blic vijesti

Zbog velike zainteresovanosti za teme koje su obrađene na 17.simpozijumu farmaceuta Republike Srpske sa međunarodnim učešćem, omogućili smo  vam da prezentacije budu javno dostupne.

Copyright 2011 Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske.
Joomla Templates by Wordpress themes free