Naslovna - Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske
 1. Ustanovama koje isporučuju medicinska sredstva - XML cjenovnik usluga

  U skladu sa Odlukom o participaciji, čija primjena počinje 01.08.2016. godine, obavještavamo Vas da je promijenjena forma podataka u XML fajlu iz Cjenovnika medicinskih sredstava. Djeca uzrasta od 15 do 18 godina će ubuduće za ortopedske cipele, okvire za naočale, slušni aparat i ortozu za kičmu, plaćati participaciju koja iznosi 5 % od cijene pomagala, umjesto dosadašnjih 10 do 30 %.

  U skladu sa naprijed navedenim, u novom izmjenjenom XML fajlu, će se ista usluga pojaviti u dva reda sa različitim iznosima participacije (za djecu od 15 do 18 godina i za ostale).

  Potrebno je da Vašu aplikaciju, ukoliko imate mogućnost preuzimanja cjenovnika u elektronskom obliku, prilagodite ovoj izmjeni.

 2. Manja participacija za usluge sa višom cijenom

  Od 1. avgusta ove godine osiguranim licima Fonda zdravstvenog osiguranja RS biće poboljšana dostupnost zdravstvenih usluga s najvišim cijenama, s obzirom da je novom odlukom o participaciji smanjena participacija za te usluge.

  Odlukom o participaciji, koja je usvojena na sjednici Upravnog odbora Fonda održanoj 01.07.2016. godine, između ostalog, smanjen je iznos participacije koju osigurana lica plaćaju za magnetnu rezonansu, koronarografiju, ugradnju stenta, balontiletaciju.

  Najveće smanjenje participacije je kod kardioloških usluga. Za koronarografiju, osiguranici će umjesto dosadašnjih 260 KM, plaćati 65 KM participacije. Za ugradnju stenta, umjesto dosadašnjih 500 KM, participacija će iznositi 100 KM, a kod balon diletacije koronarne arterije, participacija je smanjena sa sadašnjih 540 KM, na 134,90 KM. Ukoliko osiguranim licima bude rađena koronarografija sa ugradnjom stenta, ubuduće će u troškovima participirati sa 190 KM, umjesto dosadašnjih 760 KM.

 3. Osiguranje za vrijeme odmora

  Podsjećamo osigurana lica FZO RS da prije odlaska na put u inostranstvo iz privatnih razloga, kao što su godišnji odmori, mogu da u nadležnoj poslovnici Fonda podignu ino obrazac koji mogu da koriste u zemljama sa kojima BiH ima potpisan sporazum o socijalnom osiguranju u slučaju da im zatreba hitna, neodložna medicinska pomoć. Sa ino obrascem osiguranici Fonda za vrijeme privremenog boravka u inostranstvu ne plaćaju zdravstvenu uslugu u slučaju da im se pruži hitna medicinska pomoć, koja nije mogla biti odložena do povratka u RS. Obrazac se izdaje na osnovu uvjerenja porodičnog doktora o zdravstvenom stanju osiguranika. Detaljnije se možete informisati u informaciji za osiguranike broj 11, koja je dostupna u meniju ''prava osiguranika''.

 4. Oboljelima od multiple skleroze dostupni novi lijekovi

  Oboljelima od multiple skleroze u Republici Srpskoj od ove godine dostupna su četiri nova lijeka koja u potpunosti finansira Fond zdravstvenog osiguranja RS.

  Naime, do ove godine oboljelima od multiple skleroze Fond je obezbjeđivao lijek interferon beta 1b, a od ove godine dostupni su im i lijekovi interferon beta 1a, glatiramer acetat, fingolimod, te natalizumab. Ove lijekove oboljeli dobijaju u bolnicama, a nabavlja ih Fond putem javnih nabavki.

  Inače, oboljeli od multiple skleroze su oslobođeni plaćanja participacije, te troškove njihove zdravstvene zaštite u potpunosti finansira FZO RS.

  Podsjećamo da je već niz godina oboljelima omogućeno liječenje u Specijalnoj bolnici za rehabilizaciju Gornja Trepča u Srbiji. Prošle godine na liječenje u ovu ustanovu upućena su 254 osiguranika koji su oboljeli od multiple skleroze, a za njihovo liječenje Fond je izdvojio oko 287.000 KM. Oboljelima se odobrava 21 dan liječenja u toku godine u Gornjoj Trepči.

 5. Fondu mišljenje sa rezervom

  Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske dala je mišljenje sa rezervom za finansijske izvještaje Fonda zdravstvenog osiguranja RS za 2015. godinu, kao i za usklađenost aktivnosti, finansijskih transakcija i informacija iskazanih u izvještajima.

  Mišljenje sa rezervom je dato, kako je navedeno, jer nisu evidentirani određeni prihodi, te zbog grešaka kod knjigovodstvenog evidentiranja. Osnova za izražavanje mišljenja sa rezervom za usklađenost proizašla je prvenstveno jer je Fond imao veće rashode i izdatke u odnosu na prihode i primitke.

   Inače, iz odnosa ukupnih prihoda sa obračunskim prihodima i ukupnih rashoda sa obračunskim rashodima proizašao je pozitivan finansijski rezultat u iznosu od 9,9 miliona KM, zahvaljujući kontroli troškova. Izvršenje budžeta Fonda za 2015. godinu iskazano je u ukupnom iznosu prihoda i primitaka od 624.867.379 KM, dok su rashodi i izdaci iskazani u ukupnom iznosu od 709.178.667 KM, što je za 13% više u odnosu na ostvarene prihode i primitke.

Blic vijesti

Drage koleginice i kolege,

Podsjećamo vas da smo za naše članove u prethodnom periodu izradili niz radnih procedura koje mogu da vam budu od velike pomoći u procesu pripreme za sertifikaciju apoteka. Radne procedure se nalaze na zaštićenom dijelu web stranice Farmaceutskog društva RS, a pristup imaju članovi koji su uplatili članarinu za tekuću godinu. Članarina na mjesečnom nivou iznosi 8,00 KM.

  Naziv procedure
1. Identifikacija i postupanje sa lijekovima, medicinskim sredstvima i drugim proizvodima sa isteklim rokom trajanja
2.  Informacije koje se daju pacijentu prilikom izdavanja lijeka
3.  Izdavanje lijekova osobama sa posebnim potrebama
4.  Izdavanje lijekova sa različitim režimima izdavanja
5.  Izrada i izdavanje magistralnih i galenskih preparata
6.  Izrada planova i nabavka lijekova i medicinskih sredstava u apotekarskim stanicama
7.  Kontinuirana edukacija zaposlenih u apoteci
8.  Mjere zaštite u apoteci
9.  Nabavka lijekova u apoteci
10.  Održavanje higijene u apoteci
11.  Postupanje s pacijentima koji odbijaju ponuđeni lijek
12.  Postupanje s pacijentima koji žele uslugu drugog farmaceutskog tima 
13.  Postupanje u slučaju pritužbi pacijenata
14.  Povlačenje lijekova sa tržišta
15.  Preispitivanje dokumentacije u apoteci
16.  Prijem i obrada reklamacija na lijekove
17.  Procedura o prijemu i uzvraćanju telefonskih poziva pacijenata
18.  Procedura o postupanju u slučaju neželjenog događaja
19.  Skladištenje i čuvanje lijekova i medicinskih sredstava u apoteci
 20.  Upravljanje farmaceutskim otpadom
 21.  Vođenje evidencija u apoteci
 22.  Zaštita povjerljivih podataka o pacijentu
Copyright 2011 Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske.
Joomla Templates by Wordpress themes free