Nova edukacija “Enteralna prehrana i novosti u tretmanu povišene tjelesne temperature i bola„

Obavještavamo vas da Farmaceutsko društvo RS u saradnji s kompanijom Farmavita organizuje besplatnu akreditovanu edukaciju.

Tema: Enteralna prehrana i novosti u tretmanu povišene tjelesne temperature i bola

Predavači:
· Prim.dr Aleksandar Dobrovoljski, internista , subspecijalista gastroenterohepatolog, odjeljenski ljekar na Odjelu gastroenetrologije i hepatologije na Klinici za unutrašnje bolesti UKC BL
· Amna Husika, Product Manager za OTC skupinu lijekova /Belupo-Farmavita

Mjesto i vrijeme održavanja edukacije:
1. Live webinar, putem Microsoft Teams platforme: 11.03.2021. u 18.00 . Link webinar: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjdkODY5YTgtOWVhNi00YmYyLWE3YmMtNjY5ZjZlODQ3YTYy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e5d92b15-e548-401d-90ae-059879f5031e%22%2c%22Oid%22%3a%22d53c15df-5aa9-466e-96f1-bd578e16e497%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

2. Platforma Farmaceutskog društva RS, videosnimak webinara: 13.03.-18.03. (materijal će biti kontinuirano dostupan u periodu trajanja edukacije) . https://edukacija.farmaceutskodrustvo.org/login/index.php

Edukacija je akreditovana za članove Farmaceutske komore RS i Komore doktora medicine RS .
Uslov za izdavanje sertifikata je učešće na webinaru i riješen test sa min.60% tačnih odgovora ili odgledan videomaterijal i riješen test sa min.60% tačnih odgovora. Test će biti postavljen na platformi Farmaceutskog društva RS.
Molimo sve učesnike edukacije:
· da predviđene obaveze završavaju sa vlastitog korisničkog naloga. U protivnom ih sistem neće registrovati da su pohađali edukaciju.
· da pročitaju informaciju o automatizovanoj izradi sertifikata i načinu na koji mogu da ih preuzmu. Ova informacija će se nalaziti na platformi FD sa ostalim materijalom koji je pripremljen za edukaciju.
· da popune evaluacijski upitnik za svaku edukaciju.