Nova edukacija: Medikamentozno liječenje bolesti vena

Obavještavamo polaznike online edukacija da Farmaceutsko društvo RS u saradnji s kompanijom Oktal Pharma d.o.o. organizuje novu besplatnu akreditovanu edukaciju pod nazivom “Medikamentozno liječenje bolesti vena”. Edukacija je akreditovana za članove Farmaceutske komore RS i doktore porodične medicine RS.
Live webinar se održava u 2 termina. Svi zainteresovani kojima ni jedan od ponuđenih termina ne bude odgovarao, imaće mogućnost da pogledaju snimak webinara na platformi FDRS.
Termini održavanja edukacije, linkovi za pristup i predavači:

Live webinar: 03.12.2020. (17.30)

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Yzk0NmY5OWUtMTkyOC00Mjg3LWJjYzUtYjJlNDQyYzNjMDNi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22759ea71f-80e2-4067-9233-7d547e42e1fc%22%2c%22Oid%22%3a%220df924a3-3d0b-47b3-a1dd-9f151b3c4dbf%22%7d

·         Doc.dr. Dragana Bojinović, fizijatar, ZFMR dr. Miroslav Zotović

·         Dr.med. Nedeljko Dragojević, subspecijalista vaskularne hirurgije, Klinika za vaskularnu hirurgiju, UKC RS-a

·         Dr.med. Tatjana Barač, internista-gastroenterolog, Klinka za interne bolesti, UKC RS-a

 

Live webinar: 08.12.2020. (17.30)

 

Click here to join the meeting

 

·         Doc.dr. Jelena Pucar, fizijatar, ZFMR dr. Miroslav Zotović

·         Dr.med. Severin Dunović, subspecijalista vaskularne hirurgije, Klinika za vaskularnu hirurgiju, UKC RS-a

·         Dr.med. Gordana Jovičić, internista-gastroenterolog, Klinka za interne bolesti, UKC RS-a

 

Snimak webinara na platformi koja se nalazi na web stranici FDRS : 10.12.-15.12.2020. (do 24h)

https://edukacija.farmaceutskodrustvo.org/login/index.php

 

Napomena:  snimku webinara će moći pristupiti svi oni koji imaju otvoren korisnički nalog na platformi. Potrebno je samo  da se unesu korisničko ime i lozinku.

Uslov za izdavanje sertifikata je učešće na webinaru i riješen test sa min.60% tačnih odgovora ili odgledan video materijal i riješen test sa min.60% tačnih odgovora.
Test za provjeru znanja će biti dostupan na platformi koja se nalazi na web stranici FDRS (https://edukacija.farmaceutskodrustvo.org/login/index.php) 48h nakon završetka live webinara, odnosno u trajanju od 5 dana kada bude postavljen video snimak.

Molimo vas da nakon završene edukacije popunite evaluacijski upitnik koji će takođe biti na platformi.