Scripta Medica

Poštovane koleginice i kolege,

Obavještavamo sve učesnike 4.kongresa farmaceuta u BIH sa međunarodnim učešćem čiji su radovi prihvaćeni od strane Naučnog odbora da sa originalnim ili preglednim radom (naučnim ili stručnim) mogu da učestvuju u septembarskom, novembarskom ili nekom drugom izdanju časopisa Scripta Medica čije je uredništvo u sklopu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Časopis izlazi 4 puta godišnje.
Prema kategorizaciji naučnih časopisa od maja 2019. Scripta Medica je svrstana u nacionalni časopis prve kategorije.
Posljednje izdanje časopisa, kao i sve potrebne informacije možete naći na linku:
http://www.scriptamedica.com/

Organizatori 4.kongresa farmaceuta u BiH sa međunarodnim učešćem